Privacyverklaring

Het Netwerk Dementie IJssel-Vecht is een samenwerkingsverband van twaalf organisaties op het gebied van ondersteuning van en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Het netwerk is actief in Dalfsen, Heino, Kampen, Staphorst, Wijhe, Zwartewaterland en Zwolle.

Als u gebruik maakt van de informatie die het Netwerk Dementie IJssel-Vecht biedt of van andere diensten van het netwerk, dan verwerken wij mogelijk gegevens van u. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van participanten van het netwerk, de medewerkers van de aangesloten organisaties, onze relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Netwerk Dementie houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy-wetgeving.

De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de voorzitter van het Regionale Zorgnetwerk Zwolle en omgeving, waaronder het Netwerk Dementie IJssel-Vecht valt. Wij kunnen deze privacyverklaring indien nodig aanpassen. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van het Netwerk Dementie IJssel-Vecht kunt u altijd de laatste versie inzien.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Vragen over dementie

U kunt het Netwerk Dementie IJssel-Vecht vragen stellen over dementie via post, via de telefoon of via het contactformulier op www.www.dementieijsselvecht.nl.

In geval van telefonisch contact, vragen per post en vragen online, registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens. Bijvoorbeeld om u informatiemateriaal toe te sturen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

Als u gebruik maakt van een online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: voor- en achternaam, e-mailadres en een omschrijving van uw vraag. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Nadat aan uw contactverzoek is voldaan, zullen wij deze gegevens wissen. Alleen de medewerkers die uw contactverzoek behandelen, hebben inzage in de persoonsgegevens.

 Sociale media

Het Netwerk Dementie IJssel-Vecht maakt op dit moment geen gebruik van sociale media.

Casemanagement Netwerk Dementie IJssel-Vecht

Verzoeken voor een casemanager komen binnen bij het Netwerk. Wij benaderen de casemanagers in de betreffende gemeente om na te gaan wie het verzoek kan oppakken. Hierbij worden nog geen persoonsgegevens, maar wel algemene gegevens over de cliënt verstrekt die bepalend kunnen zijn of een casemanager het verzoek al dan niet aanneemt. Zo kunnen casemanagers gespecialiseerd zijn in het omgaan met jonge mensen met dementie of met mensen die dementie hebben in combinatie met psychiatrische problematiek of dementie in combinatie met Korsakov. Dergelijke bijzonderheden, zonder daarbij verdere persoonsgegevens te verstrekken, worden voorgelegd aan de casemanagers in de woonplaats van de cliënt.

De casemanager die het verzoek oppakt, krijgt vervolgens aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het casemanagement, namelijk:

  • naam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • medische gegevens.

Deze persoonsgegevens, die in een geautomatiseerd bestand zijn opgenomen, worden – behalve aan de casemanager die de casus oppakt – niet verstrekt aan derden. Algemene en geanonimiseerde gegevens over aantallen cliënten, instroom- en uitstroomgegevens, wachtlijsten kunnen worden verstrekt ten behoeve van kwaliteitsonderzoeken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons- gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Het Netwerk Dementie IJssel-Vecht bewaart gegevens maximaal 5 jaar.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten:

  • Per mail: via dementie@careketens.nl.
  • Per post: Netwerk Dementie IJssel-Vecht, locatie Mondriaan, 4.061, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacyverklaring kunt u contact opnemen via een e-mail aan dementie@careketens.nl.